I næste skoleår går alle skoler i Vejle ind i år 2 med et særligt fokus på professionelle læringsfællesskaber. 

På Kirkebakkeskolen har de det første år arbejdet i flere spor under PLF, hvor både ledelse, team og teamkoordinatorer har været forpligtet i arbejdet. Kirkebakkeskolen har indledningsvist haft møder for alt personale, hvor fokus har været på den fælles forståelse af indholdet af PLF. Dette er mundet ud i teamsparringer mellem konsulent/ledelse og teamet, hvor teamets udvikling har været i centrum. Der er her arbejdet med teamtaksonomier og igangsat diverse handlinger ud fra det, de kalder hhh-planer. Desuden har det været et fokusområde at styrke teamkoordinatorernes arbejde med at blive et professionelt læringsfællesskab, ligesom ledelsen har arbejdet med selv at blive et professionelt læringsfællesskab. 

Fokus på data

I samarbejde med UCL-konsulenten har der endvidere været særligt fokus på data – herunder indsamling, analyse og brug af data, sammen med udvalgte teamkoordinatorer og den pædagogiske ledelse af skolen.  Kirkebakkeskolen har fra starten haft nogle bestemte mål og indsatser for teamrum og praksisrum, som har knyttet sig til elementerne i PLF. Det har handlet om at styrke det fælles ansvar (deprivatisering af praksis, samarbejde og fælles værdier og visioner,) på alle niveauer og at skabe mere tid til refleksioner (reflekterende dialoger og fokus på elevernes læring). 

  
Planlægning af det kommende skoleår

I de(t) kommende år vil fokus i endnu større omfang være på at implementere den nye PLF-viden. Det handler i høj grad om at få flere erfaringer med at være et professionelt fællesskab og der ud fra kunne justere og forfine praksis.

På Kirkebakken skolen vil der blive sat spot på, hvordan de kan skabe nogle rammer, der lægger op til, at det pædagogiske personale kan samarbejde, tage fælles ansvar og få plads til at reflektere over og udvikle ny praksis. Det er besluttet, at skolen skal arbejde mere målrettet og bevidst med fælles undervisning(co-teaching), fælles planlægning(co-planning) og skabe bedre muligheder for at lære af hinanden (læringsmakker).

Plads til PLF

I forhold til skoleårets planlægning er der opmærksomhed på, hvordan og hvor der bliver skabt plads til at kunne arbejde som professionelle læringsfællesskaber. Såfremt justeringerne i reformen vedtages, så bringes disse nye muligheder i spil, og skolen ønsker at arbejde endnu mere bevidst med to-lærer/pædagoger i undervisningen i både indskoling og udskoling, ligesom skolen planlægger, hvordan PLCet kan udnytte mulighederne for at arbejde endnu mere med indsatser i fællesskaber/klasser/årgange, frem for enkeltindsatser. Et af de næste skridt er at rammesætte indsatserne, så det i højere grad bliver muligt at arbejde i cyklusser. Det handler om have en struktur og nogle rammer for skolens fælles møder.  

Skolen ser frem til det kommende år med både et midtvejsseminar, jobinspiration på tværs af skoler, fælles skolemøde og aktionslæringstimer med en konsulent fra UCL. Det betyder at Kirkebakkeskolen ser muligheder for løbende at justere deres praksis i forhold til indsatser bl.a. i forhold til andre skoler.