UCL skal styrke videndeling og professionelle læringsfællesskaber på alle skoler i Vejle, Middelfart og Langeland Kommune.

13,7 mio. kr. er hvad Vejle, Middelfart og Langeland Kommune har søgt og fået bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Pengene er bevilget til forløbet ”Videre med professionelle læringsfælleskaber,” som skal støtte den eksisterende praksis og samarbejdet på alle skoler.

Pengene er søgt i samarbejde med UCL, som bliver strategisk samarbejdspartner og leverandør på forløbet. Vejle Kommune bliver overordnet projektleder på forløbet, som starter i august/september 2018 og bliver gennemført i løbet af godt to år.

-Vi er virkelig glade for, at A.P. Møller Fonden har bevilliget et så stort og flot beløb til de tre kommuner. Det vidner om, at de som os tror på, at projektet får betydning for elevernes læring og trivsel, udtaler Torben Elsig-Pedersen (B), formand for Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune.

Vejle, Middelfart og Langeland Kommune får 13,7 mio. kr. til arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, som skal fremme elevers trivsel og læring.

 

Det overordnede mål

Forløbet skal udbrede og forankre professionelle læringsfællesskaber på alle organisatoriske niveauer inden for skolerne i de tre deltagende kommuner. Grundlæggende er professionelle læringsfællesskaber en samarbejdsform og et middel til at fremme elevernes læring og trivsel. Det handler om at styrke videndeling, praksisudvikling og fælles professionelt løft af den pædagogiske og faglige opgave i skolen.

Målet er, at professionelle læringsfællesskaber og tanken bag bliver det bærende fundament for samarbejdet om elevernes læring og trivsel.

 

Tilrettelæggelse

Alle deltagende kommuner, skoler og institutioner tilpasser forløbet lokalt, og tager således afsæt i helt egen lokale praksis. Forløbet er for alle lærere og pædagoger, herunder en række ressourcepersoner fra skolerne, skoleledelser og forvaltningskonsulenter. For alle vil der være kurser på skolerne og kompetenceudvikling gennem aktionslæring.

Det vidner om, at de som os tror på, at projektet får betydning for elevernes læring og trivsel. På tværs af kommunerne skal ledelse, ressourcepersoner og forvaltningskonsulenter det første år deltage i opstartsseminar og seks kursusdage omhandlende styrkelse af samarbejde gennem professionelle læringsfællesskaber.

På opstartsseminaret i august/september har skoler og institutioner blandt andet haft til opgave at udvikle det lokale design og tilrettelægge de første skolemøder.

 

Projektets organisering

Projektet organiseres med en styregruppe for det overordnede projekt, som består af forvaltningsrepræsentanter fra de tre kommuner, UCL og repræsentanter fra A.P. Møller Fonden. Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet, mens der i de enkelte kommuner oprettes lokale arbejdsgrupper.